Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ZorgConnectie B.V. 2023

*Artikel 1 – Definities*

1.1. “Zorguitzendbureau” verwijst naar ZorgConnectie BV, een rechtspersoon die zich bezighoudt met het werven en uitzenden van zorgprofessionals.

1.2. “Klant” verwijst naar een organisatie, instelling of individu die de diensten van het zorguitzendbureau inhuurt.

1.3. “Zorgprofessional” verwijst naar de zorgverlener die via het zorguitzendbureau wordt uitgezonden naar de klant.

*Artikel 2 – Dienstverlening*

2.1. Het zorguitzendbureau verbindt zich ertoe gekwalificeerde zorgprofessionals te werven, te selecteren en uit te zenden naar klanten op basis van de door de klant verstrekte specificaties en vereisten.

2.2. Het zorguitzendbureau zal zich inspannen om de belangen van zowel de klant als de zorgprofessional te behartigen en zal zich houden aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de zorgsector.

*Artikel 3 – Tarieven en Betaling*

3.1. De tarieven voor de diensten van het zorguitzendbureau worden schriftelijk overeengekomen tussen het zorguitzendbureau en de klant.

3.2. Betalingen dienen te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn van de factuur van het zorguitzendbureau.

*Artikel 4 – Aansprakelijkheid*

4.1. Het zorguitzendbureau is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of verlies veroorzaakt door de zorgprofessional aan de klant of derden tijdens de uitzendperiode.

4.2. Het zorguitzendbureau zal zich inspannen om gekwalificeerde zorgprofessionals te leveren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkomingen of nalatigheid van de zorgprofessional.

*Artikel 5 – Beëindiging*

5.1. Zowel het zorguitzendbureau als de klant hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van schending van deze algemene voorwaarden door de andere partij.

*Artikel 6 – Toepasselijk recht en geschillen*

6.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen het zorguitzendbureau en de klant is het recht van [toepasselijk recht] van toepassing.

6.2. Geschillen tussen het zorguitzendbureau en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland.

*Artikel 7 – Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden*

7.1. Het zorguitzendbureau behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden schriftelijk aan de klant meegedeeld.

Door gebruik te maken van de diensten van het zorguitzendbureau, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden en verplicht zich deze na te leven.

ZorgConnectie BV

Nevelgaarde 8, 3436 ZZ Nieuwegein

error: Content is protected !!
×

Goedendag, wij helpen je graag verder.
Klik hieronder voor WhatsApp...

×